Η φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο

Η φοίτηση των μαθητών των Γυμνασίων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων Καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής, ελλιπής και ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα:

Αδικαιολόγητες

Σύνολο απουσιών

Μέσος όρος βαθμολογίας

Χαρακτηρισμός φοίτησης

έως 64

έως 114

ανεξαρτήτως

Επαρκής

από 115 έως 164

μικρότερος του 15

Ελλιπής

μεγαλύτερος ή ίσος του 15
και διαγωγή κοσμιότατη

Επαρκής

από 165 έως 214

μικρότερος του 15

Ανεπαρκής

μεγαλύτερος ή ίσος του 15
και διαγωγή κοσμιότατη

Ελλιπής

περισσότερες από 214

ανεξαρτήτως

Ανεπαρκής

περισσότερες από 64

ανεξαρτήτως

ανεξαρτήτως

Ανεπαρκής

 

·        Επαρκής φοίτηση: Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου.

·        Ελλιπής φοίτηση: Μαθητής γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α΄ Ομάδας (μαθήματα Α΄ ομάδας είναι τα μαθήματα στα οποία οι μαθητές εξετάζονται με γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου). Στα μαθήματα της Β΄ Ομάδας δεν εξετάζεται αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

·        Ανεπαρκής φοίτηση: Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος

Στην περίπτωση που ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, ο κηδεμόνας για να δικαιολογήσει τις απουσίες πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών: Όταν οι απουσίες του μαθητή ξεπεράσουν τις 30 τότε θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή αριθμό των απουσιών. Κατόπιν η ενημέρωσή σας θα γίνεται στις αρχές κάθε μήνα.