Η φοίτηση των μαθητών στο Γυμνάσιο

Η φοίτηση των μαθητών των Γυμνασίων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων Καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής, ελλιπής και ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα:

Αδικαιολόγητες

Σύνολο απουσιών

Μέσος όρος βαθμολογίας

Χαρακτηρισμός φοίτησης

έως 64

έως 114

ανεξαρτήτως

Επαρκής

από 115 έως 164

μικρότερος του 14,5

Ελλιπής

μεγαλύτερος ή ίσος του 14,5
και διαγωγή κοσμιότατη

Επαρκής

από 165 έως 214

μικρότερος του 14,5

Ανεπαρκής

μεγαλύτερος ή ίσος του 14,5
και διαγωγή κοσμιότατη

Ελλιπής

περισσότερες από 214

ανεξαρτήτως

Ανεπαρκής

περισσότερες από 64

ανεξαρτήτως

ανεξαρτήτως

Ανεπαρκής

 

·        Επαρκής φοίτηση: Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου.

·        Ελλιπής φοίτηση: Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προφορικά και γραπτά στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') και προφορικά στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β'). Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι μαθητές αυτοί δεν εξετάζονται στα μαθήματα της τρίτης ομάδας (Ομάδας Γ'), αλλά για την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικου ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβαν οι μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος. Αν μετά τις εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

·        Ανεπαρκής φοίτηση: Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος

Στην περίπτωση που ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες, ο κηδεμόνας για να δικαιολογήσει τις απουσίες πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών: Όταν οι απουσίες του μαθητή ξεπεράσουν τις 30 τότε θα σας ενημερώσουμε για τον ακριβή αριθμό των απουσιών. Κατόπιν η ενημέρωσή σας θα γίνεται στις αρχές κάθε μήνα.